Styrelsen och finansiell information

År 1984 bildade kommunerna längs Strömsholms kanal (Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Smedjebacken) "Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal”. Stiftelsen äger 86 procent av aktierna i Strömsholms kanalbolag. Resterande 14 procent ägs av privatpersoner. Sedan 2016 är Västerås stad med i delägarskapet.

 

I ägardirektivet står att bolaget ska upprätthålla Strömsholms kanal med allt vad där hör till, och mot avgifter hålla kanalen öppen för trafik, då årstiden medgiver och nödvändiga reparationer inte lägger hinder i vägen.

Styrelse med förtroendevalda från ägarkommunerna
Kanalbolagets styrelse är politiskt sammansatt med kommunstyrelsens ordföranden från Hallstahammars, Fagersta, Smedjebackens, Surahammars kommuner och Västerås stad. 

Verkställande direktör anställd
Bolaget har en verkställande direktör som arbetar på uppdrag av styrelsen.

Kanalsamverkan på tjänstepersonnivå
Kanalsamverkansgruppen utgörs av tjänstepersoner från respektive ägarkommun eller den som ägarkommunen utser. Utifrån de medel som finns arbetar kanalsamverkansgruppen fram både en kort- och lång­siktig marknadsplan för destination Ströms­holms kanal. Detta utgör fundamentet för samarbetet mellan ägarkommunerna i frågor rörande gemensam marknadsföring under varumärket Strömsholms kanal. Marknadsplanen presenteras årligen för styrelsen i Strömsholms kanal AB.

 

Organisationen i och runt Strömsholms kanal ser du mer av i organisationsskissen.

I bilden ovan ses styrelsen och VD i Strömsholms kanal AB
Längst bak till vänster i bild, Fredrik Rönning KSO i Smedjebackens kommun, i mitten Marino Wallsten KSO i Fagersta kommun, till höger Anders Teljebäck KSO i Västerås kommun. 
Längst fram till vänster, Catarina Pettersson, KSO i Hallstahammars kommun och till höger Carina Janzon, VD Strömsholms kanal. Fattas på bild Surahammars kommuns KSO.